Practice Test Results


Variable Results
Average time
Total time
Anticipatory responses
Total correct
SD For time


asdasdgasdfg

Welcome to the ADHD test.

You are about to start the exam to test if you suffer from ADHD dissorder Press "1" or "2" on your keyboard if you are ready

  • Total Time
  • Average Time
  • Fast-Wrong Responses
  • Anticipatory Responses
  • Total Implusiviy
  • Total Correct Answers
  • Sustained Attention-Time

Graph 1

Graph 2


Interpretations of the results (In Hebrew)

ניתוח תוצאות המבחן “מבחן התפקוד המתמשך בחשבון” (מתמ”ח)

            מבחן התפקוד המתמשך בחשבון (מתמ”ח, באנגלית: MATH-CPT) שייך לקבוצת המבחנים הממוחשבים Continuous Performance Test) CPT) שנועד לאבחן קשיים בקשב וריכוז בעיקר לאוכלוסייה של בעלי הפרעת קשב וריכוז, אך גם לאוכלוסיות קליניות אחרות, כמו לליקויי למידה ולבעלי פגיעות מוחיות. המבחן גם מתאים לשימוש במחקרים הבודקים רמת קשב וריכוז של אוכלוסיות ‘נורמאליות’ ו/או ‘קליניות.’ 

המבחן מתוקנן לאוכלוסייה של מתבגרים מעל גיל 12 ועד גיל 90. המבחן הוא ברמה מעט יותר קשה מאשר מבחני קשב מתמשך ממוחשבים אחרים ולכן הוא לא מתאים לילדים מתחת לגיל 12. בגלל שהמבחן מתבסס על מיומנויות נלמדת, החשבון, הוא לא מתאים לכאלה עם ליקוי למידה ברמה קשה בחשבון (דיסקלקוליה). נבדקים עם ליקוי למידה קל ובינוני בחשבון יכולים להיבחן ללא חשש של עיוות התוצאות בגלל הליקוי. עם נבדקים עם ליקוי ברמה קשה בחשבון צריך הבודק/ת להחליט האם המבחן מתאים להם. במידה והליקוי לא משפיע על אלגברה ברמה קלה, סביר להניח שהוא לא יפריע לתוצאות במבחן המתמ”ח.

למרות שהמתמ”ח נותן הגדרה ברורה האם הנבדק נמצא ברמת תפקוד של אוכלוסיה רגילה או ברמה של בעלי הפרעת קשב וריכוז, אין לבסס אבחנה על קיומה של הפרעת קשב וריכוז (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD) רק על סמך תוצאות במבחן המתמ”ח. על הבודק להיעזר בכלים נוספים כמו מבחן אינטליגנציה, מבחנים קוגניטיביים אחרים המעריכים קשב וריכוז, שאלונים למורים, שאלונים להורים ושאלונים לנבדק עצמו. רק שילוב של ממצאים מכלים אלה (כולם או חלקם) על ידי בעל/ת מקצוע יכול לתת תשובה תקפה ואמינה לקיומה או אי קיומה של הפרעת קשב וריכוז.

ביצוע מבחן המעריך יכולת אינטלקטואלית הוא כלי חשוב מאד להערכת יכולת קשב וריכוז. תוצאות בתחום ‘הנורמאלי’ במבחן המתמ”ח לבעלי יכולת אינטלקטואלית גבוהה וגבוהה מאד יכולות לשנות את מתן האבחנה הסופית לאותה האוכלוסייה כך שבכל זאת הם יאובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז. גם ההפך הוא נכון: תוצאות גבוליות-נמוכות של בעלי יכולת אינטלקטואלית נמוכה או נמוכה מאד יכולות לשנות את האבחנה הסופית בכך שהנבחן לא יאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז. פירוש זה נתון לחוות דעתו של בעל מקצוע מוסמך ומנוסה בתחום.

בדיווח על תוצאות הנבדק/ת במתמ”ח תמיד, ובכל המשתנים, תוצאות גבוהות יותר של המדדים הנורמטיביים (סטיות תקן, ניקוד סטנדרטי ואחוזון) מצביעות על תפקוד טוב יותר, כלומר, על רמת קשב וריכוז גבוהה יותר. הדבר נכון גם בגרפים, בכל הגרפים נעשה שימוש ב”ניקוד סטנדרטי” (בניקוד זה משתמשים ברוב מבחני האינטליגנציה, הממוצע בו הוא 100 וסטיית התקן היא 15). ממצאים הנראים בגרפים מעל ניקוד סטנדרטי של 100 הם טובים יותר מאלו של האוכלוסייה הנורמאלית, וככל שהציון גבוה יותר המשמעות היא שהביצוע באותו משתנה היה טוב יותר (כלומר ללא להפרעת קשב).

הסבר למשתנים השונים שעליהם מדווח מבחן המתמ”ח:

טבלת התוצאות של המשתנים המרכזיים במתמ”ח 

            הטבלה של התוצאות הראשיות מופיעה על המסך לאחר התשלום עבור ביצוע המבחן הנעשה בחלונית הצהובה שבה כתוב “Pay Now” ותשלום של 10 דולרים בכרטיס אשראי או בפייפל. התוצאות שמופיעות על המסך הן של הזמן הכולל של ביצוע המבחן ה- “Total Time” (בדקות), סטיית התקן של הזמן “standard deviation of the response time”, תגובות ניחוש “anticipatory responses”, תגובות שגויות מהירות “fast wrong responses”, סך הכל תגובות אימפולסיביות “total impulsive responses”, תשובות נכונות “correct responses”, קשב מתמשך זמן “sustained attention time”, קשב מתמשך סטיית תקן של מהירות התגובה “sustained attention standard deviation”, קשב מתמשך אימפולסיביות “sustained attention impulsivity”, וקשב מתמשך תגובות נכונות “sustained attention correct responses “.  לכל משתנה כתוב הניקוד הגולמי, ניקוד סטיות תקן (Z-Score), ניקוד סטנדרטי (Standard-score) ואחוזון-מאון (Percentile). הסברים של כל משתנה נמצאים למטה:

כותרות טבלת התוצאות הראשיות “Main Results”

ניקוד גולמי.  זוהי כותרת לתוצאות הגולמיות של המבחן כפי שהן מחושבות ברמה הראשונית של דיווח התוצאות ללא עיבוד התוצאות, כלומר ללא סטנדרטיזציה. לאלה המשתמשים במתמ”ח לצורך מחקר, עליכם להשתמש בניקוד הגולמי לצורך ביצוע הניתוחים הסטטיסטיים שאתם מבצעים.

סטיות תקן.  מדד שהופך את הנתונים הגולמיים לדיווח נורמטיבי בהשוואה לאוכלוסיה ‘הנורמאלית.’  המדד הזה מדווח על תוצאות בסטיות תקן מהממוצע, כאשר הממוצע הוא 0.0.  טווח הדיווח כאן הוא מהציון הגבוה של 3.1 ועד הציון הנמוך של 3.1-.  למרות שבאופן תיאורטי יש אפשרות להגיע לציון גבוה יותר או נמוך יותר, מבחינה מעשית זה לא  מוסיף הרבה להבנת הממצאים.

ניקוד סטנדרטי.  כאן יש דיווח על פירוש התוצאות הגולמיות בסולם שונה שהוא קל יותר להבנה מאשר סטיות התקן.  מדד זה משמש לרוב במבחני אינטליגנציה כאשר ממוצע האוכלוסייה הוא 100 וסטיית התקן היא 15. במתמ”ח מדווחות התוצאות של הניקוד הסטנדרטי מהניקוד הגבוה של 146 ועד הניקוד הנמוך של 54 למרות שבאופן תיאורטי יש אפשרות להגיע לציון גבוה יותר או נמוך יותר, מבחינה מעשית זה לא  מוסיף הרבה להבנת הממצאים.

אחוזון (או מאון).  בסולם זה מדווח על פירוש התוצאות הגולמיות בסולם שבו הממוצע הוא 50, הניקוד הגבוה ביותר הוא 99 והניקוד הנמוך ביותר הוא 1. זהו מדד נוח יותר לכאלה המתמצאים פחות בסטטיסטיקה, משמעותו היא שכל אחוזון שהנבדק משיג במדד מסוים מציין את מיקומו בהשוואה לכלל האוכלוסייה של 100 אחוזים.  ציון אחוזון של 60 משמעותו שהנבחן השיג באותו מדד ציון שהוא טוב יותר מ-60 אחוזים של כלל האוכלוסייה ה’נורמאלית’ לעומת זאת הוא פחות טוב מ-39 אחוז של האוכלוסייה ה’נורמאלית.’

זמן כולל (בדקות).  מדד המציין את הזמן שלקח לנבחן/ת לבצע את כל 450 בעיות החשבון של המבחן, בדקות. שמות אחרים המסבירים משתנה זה הם ‘קצב עבודה’ או ‘מהירות התגובה.’ במחקרים שונים שנעשו בעבר נמצא מדד הזמן הכולל כמרכיב חשוב מאד בהערכת רמת הקשב הכללית של הנבחן/ת.  במתמ”ח, ביחד עם מספר התשובות הנכונות, הם שני המשתנים החשובים ביותר בהערכת רמת הקשב הכללית.

סטיית תקן של הזמן.  מדד זה מעריך את סטיית התקן של מהירות התגובה של כל שאלות המבחן.  זהו מדד של עקביות הביצועים של הנבחן בהקשר למהירות התגובה.  תפקוד עקבי של מהירות תגובה הדומה בבעיה אחת ליתר הבעיות יראה על ניקוד גולמי נמוך, סטיית תקן נמוכה, ניקוד סטנדרטי גבוה, ואחוזון גבוה.  לעומת זאת תפקוד משתנה של פעם לאט ופעם מהר יתבטא בניקוד גולמי ובסטיית תקן גבוה של סטיית התקן של הזמן; בעוד שהניקוד הסטנדרטי והאחוזון יהיו גבוהים.

תגובות ניחוש.  מחקר מקדים עם המתמ”ח הראה שלפעולה פשוטה בחשבון כפי שמופיעה במתמ”ח נדרשת לפחות חצי שנייה. תגובות מהירות מחצי שנייה משמעותן שהנבחן/ת לא בדק את התשובה אלא ניחש אותה. במקרה כזה התשובה תיספר כתגובת ניחוש ולא כתגובה נכונה או לא נכונה. תגובות ניחוש הן מדד עקרי בהערכת האימפולסיביות של הנבדקים, כפי שנעשה במבחנים ממוחשבים רבים אחרים.

תגובות שגויות מהירות.  משתנה זה סופר את התגובות השגויות שקצב התגובה שלהן היה מהיר יותר ממוצע קצב התשובות של המבחן עצמו (הנוסחה היא: הזמן הכולל לחלק ב-450 שאלות המבחן).  לתשובות מסוג זה, יש סבירות גבוהה שהנבחן/ת טעה בגלל תגובות מהירות-אימפולסיביות. מדד זה מצטרף לתגובות ניחוש בהערכה הכוללת של אימפולסיביות. חשוב לזכור שמדד זה חלש יותר בהערכת האימפולסיביות מאשר תגובות הניחוש ונראה שהוא מעריך סוג מסוים של אימפולסיביות פחות משמעותית.

סך הכל אימפולסיביות. משתנה זה מעריך את הרמה הכללית של אימפולסיביות הנבחן. משתנה זה מורכב מצירוף של התוצאות הגולמיות של ‘תגובות ניחוש’ עם ‘תגובות שגויות מהירות.’  אימפולסיביות היא אחד משלושת המשתנים החשובים ביותר להערכת הפרעת קשב וריכוז (השניים האחרים הם קשב והיפראקטיביות).

תגובות נכונות. משתנה זה מדווח על כמה תשובות נכונות ענה הנבחן מתוך 450 הבעיות שישנן במבחן. זהו מדד הקשב של המבחן (קשב הוא אחד משלושת המשתנים החשובים ביותר להערכת הפרעת קשב וריכוז (השניים האחרים הם היפראקטיביות ואימפולסיביות). ההסבר למדד זה הוא כך: כל נבחן יודע את התשובות לשאלות החשבון הקלות המופיעות על המסך במבחן המתמ”ח. הסיבה שנבחן/ת טועים היא שהם לא מספיק מרוכזים בחישוב הפשוט ו/או במתן התשובה, למרות שיש להם את היכולת לענות בצורה נכונה.

ניקוד קשב כללי. תוצאה זו היא חישוב כללי של מספר משתנים של המבחן שנמצאו כמבדילים בצורה משמעותית בין אוכלוסייה ‘נורמאלית’ לבין אוכלוסיה של בעלי הפרעת קשב וריכוז. חישוב זה הוא המשתנה החשוב ביותר במתמ”ח והוא אמור לתת את התשובה לשאלה: האם לנבחן/ת יש הפרעת קשב וריכוז או לא? כל ניקוד גולמי שמעל 0.0 (כלומר בתחום החיובי של המספר) מצביע על אפשרות לקיומה של הפרעת קשב וריכוז. ניקוד מתחת ל-0.0 (כלומר בתחום השלילי של המספר) משמעותו שלנבחן/ת אין הפרעת קשב וריכוז. כמובן שכמו בפרוש של משתנים אחרים יש להשתמש כאן בסולמות האחרים כדי להבין את התוצאות (סטיות תקן, ניקוד סטנדרטי ואחוזון). בהתייחסות לציון הגולמי: לציון גבולי של נוסחת הקשב הכללית שבין 0.3- לבין 0.3 מומלץ להתייחס בזהירות במתן אבחנה חד משמעית. ציון גולמי שמעל ל- 0.3 משמעותו שהסיכוי שהנבחן תיפקד ברמת הפרעת הקשב והריכוז הוא גבוה יותר, בעוד שציון גולמי שמתחת ל- 0.3- משמעותו שהסיכוי שהנבחן תיפקד ברמה ‘נורמאלית’ הוא גבוה יותר.

קשב מתמשך-זמן. זהו משתנה המדווח על תפקוד הנבחן/ת לאורך כל המבחן, כאשר רמת הביצועים מוערכת על ידי תשיעיות, כלומר, המבחן מחולק ל-9 חלקים שווים של 50 שאלות כל אחד. במידה ומהירות התגובה של הנבחן משתפרת תוך כדי ביצוע המבחן, הדבר יתבטא בציון גבוה יותר. במידה וקצב התגובות יורד תוך כדי ביצוע המבחן, הנבחן יקבל ציון נמוך יותר (ניקוד גולמי נמוך יותר משמעותו קשב מתמשך-זמן טוב יותר. הממוצע של הניקוד הגולמי של אוכלוסייה נורמלית הוא 7.30-).

קשב מתמשך-סטיית תקן. זהו משתנה המדווח על עקביות קצב התגובה של הנבחן/ת לאורך כל המבחן, כאשר רמת הביצועים מוערכת על ידי תשיעיות, כלומר, המבחן מחולק ל-9 חלקים שווים של 50 שאלות כל אחד. במידה ועקביות התגובה של הנבחן משתפרת תוך כדי ביצוע המבחן, הדבר יתבטא בסטיית תקן נמוכה יותר של הניקוד הגולמי. במידה ועקביות התגובות יורדת תוך כדי ביצוע המבחן, הנבחן ישיג ציון גולמי גבוה יותר (סטיית תקן גדולה יותר) (בציון הסופי ניקוד גולמי נמוך יותר מציין תפקוד טוב יותר של קשב מתמשך-סטיית תקן של הזמן, הממוצע של אוכלוסייה נורמלית הוא 2.02).

קשב מתמשך-אימפולסיביות. זהו משתנה המדווח על תפקוד הנבחן/ת לאורך כל המבחן, כאשר רמת הביצועים מוערכת על ידי תשיעיות, כלומר, המבחן מחולק ל-9 חלקים שווים של 50 שאלות כל אחד.  במידה ורמת האימפולסיביות של הנבחן משתפרת תוך כדי ביצוע המבחן (פחות תגובות אימפולסיביות), הדבר יתבטא בציון גולמי נמוך יותר. במידה ורמת האימפולסיביות יורדת תוך כדי ביצוע המבחן, הנבחן יקבל ציון גולמי גבוה יותר (ניקוד גולמי נמוך יותר מציין תפקוד טוב יותר בקשב מתמשך-אימפולסיביות, הממוצע של אוכלוסייה נורמלית הוא 0.54).

קשב מתמשך-תגובות נכונות. זהו משתנה המדווח על תפקוד הנבחן/ת לאורך כל המבחן, כאשר רמת הביצועים מוערכת על ידי תשיעיות, כלומר, המבחן מחולק ל-9 חלקים שווים של 50 שאלות כל אחד.  במידה וכמות התשובות הנכונות הגולמיות של הנבחן משתפרת תוך כדי ביצוע המבחן, הדבר יתבטא בציון גבוה יותר. במידה וכמות התשובות הנכונות הגולמיות של הנבחן יורדת תוך כדי ביצוע המבחן, הנבחן יקבל ציון נמוך יותר (ציון גולמי גבוה יותר מציין תפקוד טוב יותר בקשב מתמשך-תגובות נכונות, הממוצע של אוכלוסייה נורמלית הוא 0.24-).

תרשים (גרף) המדדים המרכזיים של המתמ”ח.  כאשר מגלגלים את המסך מטה, מתחת לטבלת התוצאות של המשתנים המרכזיים במתמ”ח נמצא תרשים זה. התרשים מציג את התוצאות של הטבלה בצורה גרפית תוך כדי שימוש בסולם ה”ניקוד סטנדרטי” (ממוצע של 100 וסטיית  תקן של 15). מטרת התרשים הזה היא להציג את הממצאים בצורה גרפית ברורה המקלה על הבנה חזותית מהירה של כל המשתנים המרכזיים ומאפשרת להשוות בין התוצאות של הנבחן הנוכחי לבין התוצאות הנורמטיביות ביחס לממוצע האוכלוסייה ה”נורמאלית”            שהוא הקו האדום שמסמן את הערך של 100.

טבלאות ותרשים ביצועים של המבחן בשלישים

טבלת הביצועים הגולמיים של המבחן בשלישים. הטבלה השנייה שנמצאת מתחת תרשים (גרף) המדדים המרכזיים של המתמ”ח מציגה את התוצאות הגולמיות של הנבחן בששת המשתנים של המתמ”ח כשהם מופרדים לשלושה חלקים שווים של המבחן הכוללים 150 בעיות חשבון. שליש ראשון כולל בעיות מ-1 ועד 150; שליש שני כולל את בעיות 151 ועד 300; ושליש שלישי כולל את בעיות 301 עד 450.  המשתנים המדווחים הם: זמן כולל (בשניות); סטיית תקן של הזמן; תגובות ניחוש; תגובות שגויות מהירות; סך הכל אימפולסיביות; ותגובות נכונות. מטרת הטבלה היא להראות לבודק את תפקוד הנבחן/ת, של הניקוד הגולמי, לאורך שלושה שלישים של המבחן כדי להעריך את איכות התפקוד לאורך המבחן על ידי השוואה התרשמותית מהממצאים.

טבלת ביצועים של המבחן בשלישים לפי ניקוד סטנדרטי (Standard Score). הטבלה השנייה שנמצאת מתחת לטבלת הביצועים הגולמיים של המבחן בשלישים מציגה את התוצאות של הנבחן מעובדות בהשוואה לממוצע האוכלוסייה בארבעת המשתנים של המתמ”ח כשהם מופרדים לשלושה חלקים שווים של 150 בעיות ומחושבים לפי ניקוד סטנדרטי. השלישים של המבחן הם: שליש ראשון כולל בעיות מ-1 ועד 150; שליש שני כולל את בעיות 151 ועד 300; ושליש שלישי כולל את בעיות 301 עד 450.  המשתנים המדווחים הם: זמן כולל ( בשניות); סטיית תקן של הזמן; תגובות אימפולסיביות; ותגובות נכונות. מטרת הטבלה היא להראות לבודק את תפקוד הנבחן/ת, של השלישים לאורך שלושה שלישים של המבחן, הפעם בהשוואה לממוצע האוכלוסייה. ממוצע האוכלוסייה של הציון 100.

תרשים מדדי ביצועים של השלישים. מתחת לטבלת ביצועים של המבחן בשלישים לפי ניקוד סטנדרטי (Standard Score) נמצא התרשים המציג את נתוני הטבלה הזו. התרשים מציג את התוצאות של הטבלה בצורה גרפית תוך כדי שימוש בסולם ה”ניקוד סטנדרטי” (ממוצע של 100 וסטיית  תקן של 15). מטרת התרשים הזה היא להציג את הממצאים בצורה גרפית ברורה המקלה על הבנה חזותית מהירה של כל המשתנים המרכזיים ומאפשרת להשוות בין התוצאות של הנבחן הנוכחי לבין התוצאות הנורמטיביות ביחס לממוצע האוכלוסייה ה”נורמאלית” שהוא הקו האדום שמסמן את הערך של 100.

צבעים שונים  מייצגים את ארבעת המשתנים המוצגים בארבעה צבעים שונים לפי הרשימה הבאה:

זמן כולל (Total time) — בצבע כחול.

סטיית תקן של הזמן (SD for time) — בצבע ירוק.

סך הכל אימפולסיביות (Impulsivity responses) — בצבע צהוב.

תגובות נכונות (Total correct responses) — בצבע שחור.

 

            כדי להקל על זיהוי המשתנים בגרף, בנוסף לצבעים בסוף כל קו המייצג משתנה רשום שמו של המשתנה.

טבלאות ותרשים ביצועים של המבחן בתשיעיות

טבלת ביצועים של המבחן בתשיעיות לפי ניקוד סטנדרטי (Standard Score). הטבלה הבאה שנמצאת מתחת לתרשים מדדי ביצועים של השלישים מציגה את התוצאות הגולמיות של הנבחן בששת המשתנים של המתמ”ח כשהם מופרדים לתשעה חלקים שווים של 50 בעיות. התשיעיות של המבחן הן:

תשיעית ראשונה כוללת בעיות מ-1 ועד 50

תשיעית שניה כוללת את בעיות מ-51 ועד 100

תשיעית שלישית כוללת את בעיות מ-101 עד 150

תשיעית רביעית כוללת בעיות מ-151 ועד 200

תשיעית חמישית כוללת את בעיות מ-201 ועד 251

תשיעית שישית כוללת את בעיות 251 עד 300

תשיעית שביעית כוללת בעיות מ-301 ועד 351

תשיעית שמינית כוללת את בעיות מ-351 ועד 400

תשיעית תשיעית כולל את בעיות 401 עד 450

המשתנים המדווחים הם: זמן כולל (בשניות); סטיית תקן של הזמן; תגובות ניחוש; תגובות שגויות מהירות; סך הכל אימפולסיביות; ותגובות נכונות. מטרת הטבלה היא להראות לבודק את תפקוד הנבחן/ת, של הניקוד הגולמי, לאורך תשעה חלקים של המבחן כדי להעריך את איכות התפקוד לאורך המבחן על ידי השוואה התרשמותית מהממצאים.

 טבלת ביצועים של המבחן בתשיעיות לפי ניקוד סטנדרטי (Standard Score). הטבלה הבאה שנמצאת מתחת לטבלת הביצועים הגולמיים של המבחן בתשיעיות מציגה את התוצאות של הנבחן מעובדות בהשוואה לממוצע האוכלוסייה בארבעת המשתנים של המתמ”ח כשהם מופרדים לתשעה חלקים שווים של 50 בעיות ומחושבים לפי ניקוד סטנדרטי. התשיעיות של המבחן הן מקבילות למספרי הבעיות המוצגות בטבלה הקודמת. המשתנים המדווחים הם: זמן כולל ( בשניות); סטיית תקן של הזמן; תגובות אימפולסיביות; ותגובות נכונות. מטרת הטבלה היא להראות לבודק את תפקוד הנבחן/ת, של התשיעיות לאורך תשעה חלקים של המבחן, הפעם בהשוואה לממוצע האוכלוסייה של הציון 100.

תרשים מדדי ביצועים של התשיעיות. מתחת לטבלת ביצועים של המבחן בתשיעיות לפי ניקוד סטנדרטי (Standard Score) נמצא התרשים המציג את נתוני הטבלה הזו. התרשים מציג את התוצאות של הטבלה בצורה גרפית תוך כדי שימוש בסולם ה”ניקוד סטנדרטי” (ממוצע של 100 וסטיית  תקן של 15). מטרת התרשים הזה היא להציג את הממצאים בצורה גרפית ברורה המקלה על הבנה חזותית מהירה של כל המשתנים המרכזיים ומאפשרת להשוות בין התוצאות של הנבחן הנוכחי לבין התוצאות הנורמטיביות ביחס לממוצע האוכלוסייה ה”נורמאלית” שהוא הקו האדום שמסמן את הערך של 100.

צבעים שונים  מייצגים את ארבעת המשתנים המוצגים בארבעה צבעים שונים לפי הרשימה הבאה:

זמן כולל (Total time) — בצבע כחול.

סטיית תקן של הזמן (SD for time) — בצבע ירוק.

סך הכל אימפולסיביות (Impulsivity responses) — בצבע צהוב.

תגובות נכונות (Total correct responses) — בצבע שחור.

 

            כדי להקל על זיהוי המשתנים בגרף, בנוסף לצבעים בסוף כל קו המייצג משתנה רשום שמו של המשתנה.

נושאים נוספים

שמירת הקובץ. בסוף ביצוע המבחן חשוב לשמור את הנתונים כדי שיהיה לך תיעוד של התוצאות ולצורך שימוש עתידי בנתונים. התוכנה תאפשר לך לשמור את הנתונים על ידי שליחתם בדואר האלקטרוני לכל כתובת שתרצה. לפני פרוש התוצאות ביכולתך לשמור את הנתונים הגולמיים ללא הניתוח שלהם. או, כשסיימת לפרש את הנתונים. שמור את הנתונים מייד עם סיום המבחן, או בדף הראשון של לוח התוצאות, בחלק העליון שמעל נתוני הנבחן יש ציור של מעטפה ולידה כתוב “Save the results by sending an Email” לחץ על המעטפה והיכנס לתפריט שליחת הנתונים. במרווח העליון כתוב את שם הנבדק ועוד פרטים אם ברצונך לשלוח אותם. במרווח השני כתוב את הדואר האלקטרוני שאליו אתה רוצה לשלוח את התוצאות. אתה יכול לשלוח את התוצאות לכמה כתובות שונות. כדי לפתוח את התוצאות בעתיד, היכנס להודעת הדואר האלקטרוני שנשלח ולחץ על שורת קיצור הדרך שכתובה שם. לחיצה זו תפתח את התוכנה עם התוצאות שנשמרו.

תשלום עבור ביצוע המבחן. כאשר מסתיים ביצוע המבחן תוכל לראות רק את התוצאות הגולמיות של הנבחן. אם ברצונך לראות את התוצאות עם הניקוד הסטנדרטי (כלומר, עם השוואת התוצאה לנבחנים אחרים באותו הגיל) יהיה עליך לשלם על המבחן דרך פייפל (PayPal) או בעזרת כרטיס אשראי. כל אבחון עולה 10 דולרים. אחרי ביצוע הבדיקה תוחזר אוטומטית לדף הבית ושם על ידי לחיצה על החלונית הצהובה (Pay Now) תוכל להיכנס לתשלום. אחרי ביצוע התשלום התוכנה תחזיר אותך לדף התוצאות שהפעם יכלול גם את הניקוד הסטנדרטי המשווה את תוצאות הנבדק לבני גילו.

עצירת המבחן באמצע. אם יש צורך לעצור את המבחן באמצע המבחן או באמצע התרגול, עליך ללחוץ על הצירוף “Shift + 9” (על מקש האותיות הגדולות באנגלית ביחד עם המספר 9). ביצוע פעולה זו יעצור את המבחן ויחזיר אותך אל התוכנה. זכור, במקרה כזה יאבדו כל הנתונים של המבחן שנאספו עד כה.

אם יש שאלות, הערות או הצעות לשיפורים, אפשר לפנות אל:

פרופ’ דובי לופי

קיבוץ יפעת

ד.נ. העמקים 3658300

 

dubilufi@gmail.com

או

dubil@yvc.ac.il

-->